KRÁSA POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍRODY aneb Půvab ukrytý v rostlinách

Tato propracovaná lekce od Moniky OlšákovéLenky Menšíkové sklidila na Festivalu terénní výuky obrovský ohlas. Spojuje čtenářskou lekci s tématem využití bylin. Zapojuje praktické pokusy: výrobu hydrolátu a zkoumání rostlinných olejů. Nabízí propojení s dalšími tématy. Děkujeme za sdílení s komunitou Učíme se venku.

VĚK: 8.-9. třída

CÍLE:

Oblast dle čtenářského kontinua: Porozumění textu
Linie 2 – Nalezení důležitých myšlenek textu a shrnutí: Důležité myšlenky poznává stále samostatněji a v náročnějším textu. Lépe jejich důležitost opírá o důkazy z textu i o myšlenky nebo zkušenosti vlastní. Do shrnutí textu přidává i autorský záměr a zamýšleného adresáta. Bere v úvahu i možná jiná pochopení. Význam myšlenek  a informací posuzuje i vzhledem k účelu čtení.
Zdatný čtenář: Stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i autorský záměr, případně adresáta textu (text v 2. části hodiny – Souvislosti)
Najde a výstižně formuluje důležité myšlenky v náročném textu
(text v 10. části hodiny – Hledání souvislostí)

Oborový cíl: Žák svými slovy vysvětlí, co jsou hydroláty a rostlinné oleje, k čemu se užívají a jaký mají význam v životě člověka

Badatelský cíl: Žák si vybere a vytvoří rostlinný olej nebo hydrolát, pracuje s otázkami a hypotézou

POMŮCKY K LEKCI:

 • obrázky pro motivaci:
 • pokus číslo 1 – hydroláty: baňka, zátka s 1 otvorem, skleněná trubička, kahan, trojnožka, síťka, rostliny (máta, meduňka, květy růží, levandule …aj.), zkumavka či jímací nádoba
 • pokus číslo 2 – rostlinné oleje: postup, papír, kladívko, prkénko, slunečnice, mák, vlašský, lískový ořech, sezam, čočka, hrách, fazol…
 • texty k dílně:

DŮKAZY O UČENÍ:

 • doplněná hypotéza
 • reklama vytvořená dětmi s informacemi o vlivu látky na život člověka a její význam

Lekce vychází z Badatelsky orientovaného učení (www.badatele.cz). Prolíná prožitkový a odborný text. Je tvořena pro možnost práce venku, na školní zahradě.

Lekce je tvořena pro práci s dětmi venku, ale i v interiéru, pokud to podmínky školy neumožňují, či kombinovaně (sběr bylin, semen venku, ostatní části v laboratoři apod.). Cílem je děti co nejvíce zapojit do celého průběhu lekce. Možné je také v průběhu roku bylinky pěstovat na okně, v truhlíku apod. a následně je společně zpracovat.

STAVBA LEKCE:

1. Motivace:

Děti jsou ve dvojicích. Dostanou do rukou 2 obrázky (rostlinné oleje a květy v misce). Každý si vezme jeden obrázek a snaží se popsat svými slovy, co tam vidí z hlediska přírodnin a látek. Své obrázky pak sdílí mezi sebou a následně si o nich povídáme v celé třídě.

2. Souvislosti: Text Zahrada plná vzpomínek

Zahrada plná vzpomínek

Babička žila v domě na kraji vesnice, vlastně téměř na jejím konci. Za jejím domem už byly jen louky a dál lesy a kopce. Ke starému domku přiléhala dřevěná stodola s cihlovými stěnami a celé stavení obklopovala velká zahrada. Zahrada plná květin, keřů, ovocných stromů. Vše jako by zde rostlo od nepaměti. Vše, jako by bylo vzájemně propojeno a rostlo s přirozeností, díky které jste měli pocit, že se zde zastavil čas. Zahrada byla jako z pohádky, pořád v ní něco kvetlo a žilo.

Jako malá jsem si myslela, že je má babička čarodějka. Ale ta hodná, co pomáhá lidem. Občas k ní lidé chodili pro bylinky, masti nebo vonné kapky. Ano, vonné kapky! Myslela jsem si, že takhle vzniká „živá voda“ z pohádek. Babička vložila byliny do hrnce, z něhož malou dírkou proudila pára. Když se ochladila, jako déšť kapala voda zase dolů a stékala do malé mističky. Voda pak voněla po bylinkách, ale jinak, podmanivě sladce a krásně. Babička mi občas lahvičku věnovala a já si ji kapala do vlasů a na tvář. Tu vůni vám nedokážu popsat, ale byla nádherná. Stála jsem u hrnce a pozorovala každou kapku, která do skleničky stékala. Byla to krása.

Oleje jsme nevyráběly, ale občas babička dostala makový nebo mandlový. Když totiž rozemelete semena nebo jádra a vylisujete je, vyteče z nich čirá tekutina, tak mi to babička vyprávěla. Do olejů jsme pak dávaly okvětní lístky růží, květy levandule, ale třeba i rozmarýn nebo fialku. Babička mi pak oleji potírala obličej i ruce a tělo já jsem měla pocit, že takhle se asi dříve starali o princezny.

Zdroj: MENŠÍKOVÁ Lenka, Výroba vlastní kosmetiky. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2082-6

Samostatně lze text stahnout zde:

Otázky k textu:

 • Jaké odborné informace ses dozvěděl z textu? (živá voda a oleje)
 • Jaký je záměr autora v souvislosti s tímto textem? (zájem o možnost používat sílu rostlin či tzv. přírodní kosmetiku; získání povědomí, že tento způsob péče byl v minulosti výsadou bohatých)
 • Důvěřuješ textu? Proč ano? Proč ne?
 • Pro koho je text psán? (text je určen pro děvčata, maminky a lidi, kteří se rádi dívají pod povrch věcí)
 • Jak souvisí text s obrázky ze začátku hodiny? Co ses dozvěděl o přírodninách a látkách v textu? (Vyjít by mělo, že žáci by měli být zvědaví na živou vodu a oleje)
 • Co je “živá voda”?  (hydrolát)
 • Odkud se berou rostlinné oleje? (ze semen a jader)

V následujících krocích se zaměříme právě na hydrolát a rostlinné oleje. Tato část lekce vychází z badatelsky orientované výuky, více o této metodě a jednotlivých krocích lze nalézt na http://badatele.cz/cz/4-badatelske-kroky)

3. Jaké otázky vás napadají?

Žáci navrhují otázky, na které by rádi znali odpověď. Např.: Jak se to vyrobí? Z čeho to je složené?

4. Výzkumná otázka

Taková, na které bude shoda, mohou být i dvě – tedy jedna týkající se hydrolátu, druhá oleje.

5. Hypotéza – domněnka

Hypotéza, neboli jednoduše domněnka, je předpokládaná odpověď na otázku. Měla by být formulována jako oznamovací věta, také by měla být ověřitelná, jednoduchá, jednoznačná a srozumitelná.

6. Plánování pokusu

Děti se rozdělí na dvě skupiny (ideálně podle zájmu), jedna bude vyrábět hydrolát, druhá dělat pokus s rostlinnými oleji. Shrneme si, co budeme potřebovat a jak postupovat – viz níže.

Varianta: Hydrolát

Děti obdrží postup (ke stažení v pomůckách).

Pomůcky: kahan, mřížka, 250 ml Erlenmayerova baňka, dlouhá skleněná trubice, sběrná nádoba, čerstvé byliny, voda

 1. Připrav přiměřené množství čerstvých bylin, aby zaplnily obsah baňky. Přidej vodu o objemu 25 ml.
  Pozn. Obvykle se využívá vodní nebo parní destilace a bylinky jsou buďto zcela ve vodě nebo pouze v páře. Z důvodu zjednodušení si proces pozměníme, část bylin bude ponořena, částí bude procházet pára.
 2. Uzavři kádinku a připoj skleněnou trubici, pod kterou umísti kádinku (lépe s širším hrdlem)
 3. Zahřej vodu k varu, pára ve skleněné trubici bude skapávat do připravené nádoby.
 4. Porovnej rozdíly ve vůni hydrolátů a čerstvých (doplňkově lze i sušených) bylin i rozdíly ve vůni hydrolátů z různých bylin.

Pozn. Proces je velmi zjednodušen pro účely ukázky ve školní laboratoři. Proto váš hydrolát nezíská mléčnou barvu.

TIP: Zkuste vyrobit dva různé hydroláty (okvětní lístky růže a levandule, meduňka, máta, tymián, rozmarýn a jakékoliv jiné bylinky)

Zdroj: MENŠÍKOVÁ Lenka, Výroba vlastní kosmetiky. Praha: Grada Publishing, 2020.
ISBN 978-80-271-2082-6

Varianta: Oleje

Děti obdrží (ke stažení v pomůckách).

Pomůcky: papír, kladívko, prkénko, slunečnice, mák, vlašský ořech, lískový ořech, sezam, čočka, hrách, fazol… příp. jiná semena

 1. Dej semínko mezi bílé papíry, poťukej ho kladívkem. Sleduj, zda je po něm mastná skvrna, po kterém je nejvíce, po kterém je nejméně. Skvrny popiš.
 2. Objevil se olej u všech semen? U kterých ne? Co to znamená?

Zdroj: MENŠÍKOVÁ Lenka, Výroba vlastní kosmetiky. Praha: Grada Publishing, 2020.
ISBN 978-80-271-2082-6

7. Závěr pokusu

Lze uskutečnit i oboje – jak pokus s olejem, tak výrobu hydrolátu. Po provedení pokusů se navrátíme k hypotéze – můžeme naši dříve formulovanou domněnku potvrdit nebo vyvrátit?

Prezentujeme výsledky pokusu ostatním.

8. Aplikace naučeného

Pro upevnění informací, které žáci získali o hydrolátechrostlinných olejích, můžeme zadat závěrečný úkol: Vytvořte reklamu na hydrolát nebo na rostlinný olej, kde zvýrazníte, k čemu se užívají a jaký mají význam v životě člověka.

Další témata k rozšíření lekce

 • Možná témata k diskuzi: Množství oleje v surovině se projevuje mj. na ceně oleje a zda se z ní olej vyplatí lisovat. Reflektujte výsledky pokusu.
 • Lze doplnit také o téma využitelnosti olejnatých látek, například dokrmování ptáků v krmítku. Která semena se v zimě sypou ptákům? Která sezobou nejdříve? Proč?
 • Propojení tématu je možné také v oblasti kůže a jejího složení. Je možné se s zamyslet nad tím, co na svou pokožku nanášíme, z jakých látek jsou různé krémy, mycí přípravky apod. vyrobeny, jaký je dlouhodobý vliv těchto látek na náš organismus, jaká je propustnost kůže apod. Vždy je potřeba zapojit rozum, protože i využívání čistě přírodních surovin má svá omezení a limity.
 • Jaký je vliv reklam na naše spotřebitelské chování? Je dobré mít na paměti, že cílem reklam je vždy prodat výrobek. Lákavý obal a reklama nevypovídá o obsahu výrobku. Je nutné uvažovat v širším kontextu.
 • Je zde příležitost pro praxi: zkoumání složení kosmetiky. Děti nebo učitel přinesou nějaký krém a budou hledat, zda obsahuje rostlinný nebo anorganický olej. Zda obsahuje vodu (slovo aqua). Najdete ve složení další látky? Víte, o jaké se jedná a jakou mají v krému úlohu? A jak tyto látky fungují na vaší kůži? (Doporučuji například https://www.slozeni-kosmetiky.cz/)

Fotky


Mgr. Monika Olšáková je pedagožkou v ZŠ Janovice, zaměření výuky (Ch, Př, Aj, EnV, Pč), koordinuje na škole mezinárodní program EKOŠKOLA , je lektorkou Kritického myšlení a badatelsky orientovaného učení, vede učitele jako mentor. V letošním ročníku soutěže pro inspirativní pedagogy Global teacher prize ČR obsadila 2. místo.


Lenka Menšíková se před několika lety vydala cestou svého srdce a začala podnikat v alternativní oblasti – péče o pleť přírodní cestou. Ve Frýdku-Místku založila salón RosMarina a své zkušenosti z oblasti přírodní kosmetiky vydala v knize Výroba vlastní kosmetiky. Je propagátorkou učení dětí venku a otevřené spolupráce rodičů a škol.

UČÍME se VENKU. Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Podporujeme hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Seznamte se s týmem tady>> nebo nahlédněte PROČ učit venku>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů